Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Przegląd Zachodni

Informacje dla autorów

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW – NOWE ZASADY!

W związku z przygotowaniami do zgłoszenia kwartalnika „Przegląd Zachodni” do naukowej bazy danych Scopus, prowadzonej przez wydawnictwo Elsevier, jesteśmy zmuszeni zmodyfikować sposób przygotowywania streszczeń  artykułów.

 Każdy abstrakt powinien:

- określić cel artykułu,

- sprecyzować problem badawczy,

 - postawić hipotezy

  - opisać metody badawcze oraz zawierać słowa kluczowe.

Streszczenie powinno mieć objętość ok. pół  strony  znormalizowanego maszynopisu i być przygotowane w języku polskim i angielskim. Teksty w języku angielskim poddajemy weryfikacji językowej.

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY

 1. W kwartalniku są drukowane artykuły naukowe oraz materiały (np. raporty, recenzje, sprawozdania) dotyczące szeroko rozumianych relacji polsko-niemieckich, historii Niemiec, problemów Niemiec współczesnych, a także integracji europejskiej, przeobrażeń w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce oraz wybranych problemów globalnych.
 2. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny, numery są profilowane tematycznie.
 3. Autor dostarcza redakcji wersję elektroniczną tekstu.
 4. Złożone prace podlegają recenzji.
 5. Autor publikowanej pracy zobowiązany jest przenieść swoje prawa autorskie na wydawcę i podpisać umowę, zawierającą także oświadczenie, że praca nie była publikowana.
 6. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek i skrótów, a także proponowania zmian i uzupełnień merytorycznych uzgodnionych z autorem.
 7. Na całość pracy, poza tekstem głównym z przypisami, składają się:
  - słowa kluczowe (key words) w języku polskim i angielskim (5–6 haseł),
  - tytuł artykułu w języku polskim i angielskim,
  - streszczenie artykułu w języku polskim i angielskim (Summary), o objętości do 0,5 strony tekstu.
  - bibliografia (w porządku alfabetycznym, rozpoczynając od nazwiska autora/redaktora)
  - adres, tytuł naukowy, numer telefonu i adres poczty - e-mail oraz nazwa ośrodka naukowego autora.
 8. Preferowane parametry dokumentu to:
  - format A-4, druk jednostronny,
  - 30 wersów na stronie po około 60 znaków w wersie (łącznie z odstępami),
  - edytor tekstu: Word, czcionka: Times New Roman,
  - wielkość czcionki 12 (łącznie z przypisami), odstępy między wierszami 1,5
  - marginesy: górny i dolny 25 mm, lewy 35 mm, prawy 25 mm
  - formatowanie tekstu ograniczone do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie.
  - brak numeracji śródtytułów w tekście
  - zastosowanie cudzysłowu: „tytuły czasopism”
  - cytaty w cudzysłowie(nie kursywą).
 9. Sugerowana objętość tekstów do działu artykułów to ok. 1 arkusz wydawniczy.

PRZYPISY

 1. Używamy łacińskich określeń   (ibidem, op.cit., i d e m ….).
 2. Numer przypisu umieszczamy w tekście głównym, a tekst przypisu – na dole strony.
 3. Nie stosujemy przypisów w tekście  typu: [autor data] i załączona bibliografia.

PRZYKŁADY ZAPISU BIBLIOGRAFICZNEGO:

 - książki:

- I. Kant, Krytyka czystego rozumu, Kęty 2001, s. 25.
- I. Kant, op.cit., s.30.
- J. Nowak, Łacina dla początkujących, Warszawa 1997, s. 23.
- I d e m, Łacina dla zaawansowanych, Kraków 2004, s. 100.
Postawy Polaków wobec  wyborów do PE w 2004 roku, w: A. Adamczyk, (red.), Unia Europejska na rozdrożu, Poznań 2008, s. 61-73.  Ibidem.

- czasopisma, gazety:

- H. K o h l, Die deutsche Präsidentschäft im Rat der Europäischen Union, „Deutschland“ nr 4, 1994.
- P. B u r a s, Niemiecka  neuroza?, „Gazeta Wyborcza” 09.12.1998,  s.  22.

- strony internetowe:

- http://www.prezydencjaue.gov.pl/plany-prezydencji-w-poszczegolnych-obszarach/polityka (data wejścia na stronę 24.03.11). 

 1. Zasady recenzowania

  Podstawowe zasady recenzowania publikacji w "Przeglądzie  Zachodnim"

  1. Do oceny tekstów składanych do „Przeglądu  Zachodniego” powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
  2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
  3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).
  4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
   - bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne,konflikt),
   - relacje podległości zawodowej,
   - bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
  5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
  7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
 2. Arkusz recenzji

  Pobierz arkusz ocen:  ( pobierz ) plik: Arkusz_recenzji.pdf 50kB

 3. Zapobieganie przejawom nierzetelnosci naukowej

  Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy muszą mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

  Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

  Przykładami przeciwstawnymi są ghostwriting i guest authorship.

  Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

  Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

  Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting  i  guest authorship redakcja ”Przeglądu  Zachodniego” wdraża  poniższe rozwiązania:

  1. Redakcja wymaga  od autorów publikacji pisemnego ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
  2. Ghostwritingguest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
  3. Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
  4. Redakcja zobowiązuje  się dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Zgodnie z oceną parametryczną MNiSW, od 2015 r. za publikację w  kwartalniku „Przegląd Zachodni” można otrzymać 12 punktów.


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640